قصه یک قطره عسل در کتاب فارسی ششم ابتدایی

توضیحات : داستانهای کوتاه 

این داستان : یک قطره عسل 

بر اساس کتاب ( قصه های سندبادنامه و قابوسنامه) سومین جلد از مجموعه هشت جلدی ( قصه های خوب برای بچه های خوب )


لینک دانلود یک قطره عسل